Կարգավորումներ

Օրենքներ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք,

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք,

Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք,

Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկութան մասին ՀՀ օրենք,

Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք,

Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք

Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին ՀՀ օրենք

Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք,

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք,

Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին ՀՀ օրենք,

Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ օրենք

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք

 

Կանոնակարգեր

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգ,

Հայաստանի Հանրապետությունում արժութային կարգավորում և վերահսկողություն,

Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական միջոցները սառեցնելու մասին որոշում կայացնելու կարգ,

ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 13,

ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 14,

ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 15,

Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը (Կանոնակարգ 8/03):

Բաժանորդագրություն

Բաժանորդագրվեք և առաջինը ծանոթացեք նորություններին